mandag 26. mai 2008

Undersøkelse av tilgjengelighet til e-bøker i samfunnsfag/humaniora i Myilibrary.

For humaniorafagene spesielt, men også for samfunnsfagene er monografier viktig, forskning i disse fagene publiseres i stor grad i form av bøker. Bokkjøp innen disse fagene er derfor viktig. Jeg har gjort en undersøkelse i stikkprøveform for å se i hvilken grad ønskete bøker er tilgjengelig i markedet i elektronisk form.


Konklusjoner:

Bibliotekets innkjøp er basert på faglige vurderinger, ønsker fra brukere, både ansatte og studenter. At bare 12 % av ønsket litteratur er tilgjengelig i e-bok-form fra en så stor e-bok-aggregator som Myilibrary forteller at vi i all hovedsak fortsatt må basere oss på innkjøp av fysiske bøker til biblioteket.

Undersøkelsen.

Bøker bestilt ved Biblioteket Dragvoll, UBiT i perioden 15/4 – 22/5-08 danner grunnlaget for undersøkelsen. Av de 470 dokumenter bestilt i denne perioden ble det tatt ut en tilfeldig stikkprøve på 150 som så ble undersøkt nærmere 23/5.


Titlene ble søkt opp i Myilibrary (en e-bok-aggregator) som vi nå har prøveperiode på til 5/6-08. Denne leverandøren skal være av de største, og dermed et greit sted å foreta en undersøkelse. Myilibrary omtaler seg sjøl slik:


The World's Leading eContent Aggregator, from the Global Leader in Digital Content Distribution. Since our inception in 2004 MyiLibrary has grown rapidly and is now positioned as one of the most progressive, innovative and successful eBook aggregation providers with a rapidly growing list of participating customers and publishers. With a strong focus on the academic, medical, professional and corporate libraries, MyiLibrary is well positioned to address each market with nearly 100,000 titles currently available and a further 1,000 titles being added each week.

Resultater:

Resultater:

Av de 150 bøkene i stikkprøven ble 18 funnet i Myilibrary, det utgjør 12 %.

Resultater:

Av de 150 bøkene i stikkprøven ble 18 funnet i Myilibrary, det utgjør 12 %.

Bøker bestilt i perioden:

Bøker i stikk-prøven

Finnes i e-form

Utgitt år:

Fordeling %

Fordeling %

% av stikk-prøve

Før 2004

51

11

18

12

3

17

2004

19

4

6

4

2

33

2005

47

10

12

8

1

8

2006

70

15

18

12

2

11

2007

168

36

57

38

8

14

2008

115

24

39

26

2

5

Sum

470

100

150

100

18

12


Vurderinger:

Myilibrary inneholder trolig bare (?) engelskspråklig litteratur, mens biblioteket kjøper litteratur på mange språk. I stikkprøven forekom 28 titler på i alt 6 andre språk. Det var dermed en forekomst på 18 av 122 engelskspråklige bøker som fantes i e-form: 15 %.


Eldre bøker ser ut til å være hyppigere representert i Myilibrary enn de nyeste, særlig er treffprosenten for 2008-utgaver lav. Kan det være at aggregatoren får tilgang til e-utgaver etter at den trykte er solgt en periode fra forlaget? Et par eksempler på at biblioteket bestilte siste utgave av ei bok, mens e-boka bare var å få i foregående utgave kan tyde på dette.


I stikkprøven var 10 forlag representert blant de bøkene som fantes i e-form. Aggregatorer må ha mange forlags produksjon for å tilfredsstille etterspørselen fra et faglig bredt bibliotek. Tidligere stikkprøver har vist at 100 innkjøpte bøker var utgitt av 68 ulike forlag.


Faglig ser det ut til at å være flest treff på e-bøker innafor samfunnsvitenskapelige fag (statsvitenskap, pedagogikk, økonomi, Afrikastudier). Innen humaniorafag noen treff på engelsk og språkvitenskap. Men tallene er for små til å trekke klare slutninger.


Andre aggregatorer kan ha andre e-bøker tilgjengelig. Jeg gjorde derfor en sjekk av den samme stikkprøven hos ebooks.com. De oppgir å ha 112.000 bøker tilgjengelig. Av de 150 i stikkprøven fant jeg 7 av disse i ebooks.com, 6 av disse var også å finne i Myilibrary. Med andre ord bare én bok ekstra ved å søke i to leverandører. Forlagene selger trolig de samme utgivelsene til de aggregatorer som finnes.


Brukervennlighet:

I denne undersøkelsen inngår ingen vurderinger av brukervennlighet av de utgivelser Myilibrary presenterer. Erfaringer fra tidligere henvendelser fra publikum går på at løsninger som gjør det lett å skrive ut eller laste ned deler av en bok er viktige for publikum. Myilibrary har en løsning som gjør at én og én side må skrives ut, og det er et tak på et antall sider. De har med andre ord ikke en god løsning på dette brukerkravet. Søkemuligheten i boka er på den andre sida svært god.

fredag 16. mai 2008

"Innlede samarbeid med Trondheim folkebibliotek om gjensidig litteraturtilgang"

Ja, slik lyder et av tiltakene på UBiTs handlingsplan for 2008. Som ansvarlig i ledergruppa for punktet vil jeg nå starte arbeidet med å finne tak i deltakere til en gruppe som skal arbeide med dette. Jeg starter ved HUMSAM og kommer etterhvert tilbake til inkludering av andre deler av UBiT.
Til inspirasjon henviser jeg til den presentasjonen om temaet som jeg hadde for matrisen for brukerservice i 2007, se i dokumentlista til høyre.

Harald

fredag 11. januar 2008

HUMSAMs handlingsplan for 2007 - oppsummering foreligger

Seksjonen har en egen handlingsplan som har ligget tilgjengelig på intranettet. Dagens arbeidsledermøte foretok en oppsummering av tiltakene der. Resultatet er lagt ut i dokumentlista til høyre: Handlingsplan 2007. Spesielt gledelig er det at vi har fått iverksatt løsninger for pliktavlevert materiale, hyllekartet er på plass, seksjonen er igjen involvert i konverteringsprosjektet, inntaksprosessene er forbedret med gode måleresultater i BIBSYS som resultat, bokgaver er gjennomgått og mye behandlet, og mange tidsskrifter er flytta til Dora. Mange andre resultater kunne vært omtalt. Jeg kommer tilbake til en oversikt basert på tallmateriale etterhvert.

Prioritering av utskifting av PC'er HUMSAM

Som alle vet er det i gang utskifting av pc'er ved UBiT. Jeg har fått vite at den forsinkelsen vi ser nå skyldes tilpasning av programvare for UBiT. Likevel kan ikke alle pc'er tas på en gang. Ved HUMSAM har jeg derfor meldt ønske om følgende prioritering:
1. Skranke-pc'er på Dragvoll (er gjennomført)
2. Utskifting av en gruppe spesielle pc'er som har store problemer med å nå de nye skriverne våre (Joost, Roger, Sissel, Eva, Steinar, Harald)
3. Utskifting hos katalogisatorene for å legge til rette for installasjon av RFID-programvare. (Vi ønsker ikke å installere denne i de gamle maskinene, og det er om å gjøre å komme i gang med RFID-forsøket).

Ønsker om inventar, utstyr ombygginger o.l for 2008

Dagens arbeidsledermøte 11.1.2008 behandlet innspill til kjøp av utstyr, inventar og ombygginger for seksjonen i 2008. Slik ordninga er ved UBiT har ikke hver seksjon midler over eget budsjett til slike formål, men vi melder de ønsker vi har til PØS som i neste omgang foreslår en fordeling mellom seksjonene basert på budsjettets tilgjengelige rammer. Vi kan neppe vente så store beløp å handle for i 2008. Vi har prioritert forslagene innafor gruppene 1., 2. og 3. prioritet. Hele "ønskelista" er vedlagt under dokumentet: Inventarønsker 2008 i spalten til høyre.

Endring i arbeidsledergruppa HUMSAM

Randi Tyse Eriksen er ny deltaker fra universitetsbibliotekarene i arbeidsledergruppa. Hun overtar pr 1/1-08 etter Hege Charlotte Faber som har deltatt i 2007. Denne endringa er i samsvar med den ordning vi har hatt siden dagens organisering ble realisert; utskifting etter ett års virketid. Takk til Hege for engasjert deltaking gjennom året som gikk!

torsdag 10. januar 2008

300.000 besøkende i Dragvollbiblioteket i 2007

Ved årets utgang kunne vi konstatere at 300.000 mennesker har besøkt Dragvollbiblioteket, en solid økning på 28 % fra fjorårets tall på 234.000. Årsaken ligger naturligvis i at biblioteket har fått økt areal i Bygg 6B som åpnet i januar. Her fikk publikum 8 grupperom, 4 studieceller og ca 150 arbeidsplasser i tillegg til hva vi kunne tilby tidligere. Samtidig fikk studentene 3 etasjer i samme bygg til arbeidsplasser som på en måte konkurrerer med bibliotekets tilbud. Besøkstallene vitner om at tilbudet er tatt i mot med åpne armer. Vi noterer oss at det særlig er det siste halvåret at besøket har økt, med jevnt over 40 % økning i høstmånedene. Det blir derfor spennende å se hvordan dette utvikler seg i år.